නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������� ������������������ ������������ ������������������ 3

��������� ������������������ ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close