භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ������������������������,������������������������ ������������������ ���������������

��������������������� ������������������������,������������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close