භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ������������������������,������������������������ ������������������ ��������������� 6

��������������������� ������������������������,������������������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close