භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������� ��������� ��������� ��������������������� 3

��������������������� ��������� ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close