නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයදුක ගොඩ නැගීම ������������������ ������������������ ������������

������������������ ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close