නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම ������������ ������ ���������������

������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close