නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම ��������������������� ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close