පටිච්චසමුප්පාදයජාතිගන්දබ්බ කය පරිවර්තනය ��������������� ��������������� ������������������������ ���������������

��������������� ��������������� ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close