පටිච්චසමුප්පාදයජාතිගන්දබ්බ කය පරිවර්තනය ������������������������ ��������������������� ���������������

������������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close