නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම ������������������������ ������ ��������������������� ��������������� ��������������������� ������ ���������

������������������������ ������ ��������������������� ��������������� ��������������������� ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close