නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම ������������������������ ������������ ���������������������������

������������������������ ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close