පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������ ��������������� ������������

������������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close