පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������ ��������������� ������������ 4

������������������ ��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close