නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������ ��������������� ������ ��������� ������������ ��������� ���������������

������������ ��������������� ������ ��������� ������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close