පටිච්චසමුප්පාදයජාතිගන්දබ්බ කය පරිවර්තනය ������������������ ��������� ������������ ���������������

������������������ ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close