නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������� ��������� ������ ������������������ ���������

��������� ��������� ������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close