ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������ ��������� ������������������ ���������

������ ��������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close