ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������� ��������� ���������������

������������ ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close