ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������ ��������������� ���������

������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close