දාන කථාපාරමිතාබෝසත් පාරමිතා ��������� ������������ ��������� ������ ������������������ ������������������������

��������� ������������ ��������� ������ ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close