දාන කථාපාරමිතාබෝසත් පාරමිතා ������������������������ ��������������������� ���������������

������������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close