නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������� ��������� ��������������������������� ��������������� ������������������ ������

��������������� ��������� ��������������������������� ��������������� ������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close