අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������� ������������������ ������������������������ 4

��������������������� ������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close