අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������� ������������������ ������������������������

��������������������� ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close