අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������� ��������������������� ������������������ ������������ ��������������������� 2

��������������� ��������������������� ������������������ ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close