අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������� ��������������������� ������������������ ������������ ���������������������

��������������� ��������������������� ������������������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close