අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������ ������ ������������������

������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close