අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������ ������������ ��������������� ��������������� ��������������� 1

������������������ ������������ ��������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close