අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������������� ������ ������������������������ ������������������������

��������������������������� ������ ������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close