අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������������� ������ ������������������������ ������������������������ 1

��������������������������� ������ ������������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close