අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������ ��������� ������������������ ������������ 1

������������ ��������� ������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close