අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������������ 1

������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close