අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ���������������������������

��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close