අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������������������ 5

������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close