අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������� ������������������ ������������

��������������������� ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close