අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������ ��������������������� ������������������ ���������������

������������ ��������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close