අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������ ��������������������������������� ��������� 6

������������ ��������������������������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close