අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������������� 1

��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close