නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������ ������������ ������������������ ������ ������������������ 1

������������ ������������ ������������ ������������������ ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close