අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������� ��������������� 1

��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close