අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ��������������������� ��������������� 2

��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close