අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������ ��������������� 4

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close