අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය ������������������������ ������ 24 ��������������� 3

������������������������ ������ 24 ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close