නිවන් මගසීලයසිල් පද පහ ������ ������������

������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close