භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ������������ ������������

������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close