භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව ������������ ������������ ������ ������������ ���������������

������������ ������������ ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close