නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම ��������� ������������ ������ ������������������ ���������������

��������� ������������ ������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close