ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ��������� - ������������ ������������������

��������� - ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close