ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ��������������� - ������������ ��������� ���������������

��������������� - ������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close