ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������ - ��������� ��������������� ��������� ��������� ���������������

������������ - ��������� ��������������� ��������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close