ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������ - ������������ ��������������������������� ������ ���������������

������������ - ������������ ��������������������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close