භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව ��������� ��������������� ������������������ ������������ ������������������

��������� ��������������� ������������������ ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close