භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව ��������������������������������� ������������������������ ������������

��������������������������������� ������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close