භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව ������������ ������������������������

������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close