භාවනාවඅසුභපිළිකුල් භාවනාව ��������������� ��������� ������ ��������� ������������������ ��������������� ���������������

��������������� ��������� ������ ��������� ������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close